XVII Konferencja

XVII KONFERENCJA

Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 12-13 czerwca 2014r. – Józefów

Inwestycje budowlane w latach 2014-2020

(warunki, koszty, uwarunkowania prawne, nowoczesność projektowania)

 

Już po raz siedemnasty środowisko projektowe licznie spotkało się na dwudniowej konferencji, poruszającej tematy – aktualnie interesujące dla każdego projektanta.

Konferencję otworzył wybrany na kolejną kadencję prezes Izby Projektowania Budowlanego – Ksawery Krassowski. W imieniu organizatorów przywitał on gości konferencji – Jacka Szera  -Zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Andrzeja Piłata – wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej Prezesa Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Zygmunta Niewiadomskiego – Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. A także Przewodniczącego Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Włodzimierza Drabera oraz kierownictwo Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Następnie krótko przedstawił zadania Izby, mające na celu organizację spotkań charakteru szkoleniowego. Na każdym z nich poruszane są aktualne dla środowiska problemy. Dodatkowo Izba śledzi na bieżąco przepisy regulujące budowlany proces inwestycyjny. Poinformował on o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się przed konferencją. Jako jeden z organizatorów uzasadnił wybór tematyki tegorocznej konferencji – z racji zbliżającej się perspektywy finansowej – jest to dobry moment na przyjrzenie się jak uczestnicy procesu inwestycyjnego są przygotowani do właściwego zagospodarowania środków UE. Tematy środków unijnych powtarzają się w konferencjach IPB już od 2000 r. Konferencji przewodniczył Jerzy Kotowski Wiceprezes Izby.

Odznaczenia2014-06-12 13.27.51

Przed rozpoczęciem części merytorycznej konferencji Jacek Szer wręczył Odznaczenia Państwowe oraz odznaki Honorowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgłoszonym przez Izbę Projektowania Budowlanego projektantom. Następnie Andrzej Dobrucki  Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczył wyróżnienia dla Najlepszej Firmy Projektowej, za Projekt Inżynierski roku 2014 oraz Projektanta Roku 2014 (pełna lista wyróżnionych na str. 19 bieżącego numeru).

Panel I

BIM w krajowym otoczeniu inwestycyjnym

prowadzony przez Jana T. Kosiedowskiego – Wiceprezesa Izby, Prezesa Bira Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk

Pierwszym prelegentem konferencji był Andrzej Kowalski – Prezes Energoprojekt-Katowice SA. Przedstawił on wymagania dotyczące oprzyrządowania i oprogramowania w nowoczesnych firmach projektowych. We wprowadzeniu Prezes zapewnił o konieczności podążania za najnowocześniejszymi zdobyczami nauki i informatyki aby móc spełniać oczekiwania inwestorów. Oprogramowanie, które wykorzystuje Energoprojekt podzielono na trzy grupy:

  1. Oprogramowanie CADowskie
  2. Oprogramowanie obliczeniowe
  3. Systemy zarządzania firmą

Głównym narzędziem stosowanym przy projektowaniu w zakresie ogólnym zarówno do projektowania 2D jak i 3D to jest Microstation Powerdratf firmy Bentley. Dodatkowo program Plan-Space oraz Open Plan. Należy pamiętać, że kupno oprogramowania ogólnego wymaga olbrzymiej pracy dedykowanej, żeby je sprowadzić do potrzeb konkretnych projektów. Oprogramowanie Microstation Powerdraft pozwala nam usuwać kolizje.

Najczęściej stosowane są trzy programy dla modelowania przestrzennego. W Energoprojekt są wdrożone wszystkie trzy, ponieważ trzeba było dostosować się do różnych klientów. Prezes podzielił się także ze słuchaczami konferencji kosztami zakupu, serwisu, leasingu programów oraz szkoleń pracowników. W przypadku systemów do zarządzania firmą Pan Kowalski podzielił się doświadczeniami wdrożenia własnego systemu do zarządzania wszystkimi aspektami przedsiębiorstwa: od kosztów, przez plany urlopowe na systemie przepływów finansowych kończąc.

ASC_7382-300x199okNastępny referat przedstawili panowie z PROCHEM SA – Grzegorz Kobyłecki oraz Jarosław Droździel. Referat dotyczył wymagań stawianych projektowaniu przy zastosowaniu technologii BIM. Bardzo szczegółowo podzielili się oni z uczestnikami doświadczeniami z drogi wdrażania BIM w PROCHEM SA. Przedstawili także zalety: dialog pomiędzy projektantami i innymi branżami, minimalizacja błędów, zwiększenie jakości produktu końcowego, szybki dostęp do informacji ale także mówili o wadach: duże wymagania sprzętowe, wysoki poziom kwalifikacji pracowników, problem z przekazywaniem informacji oraz wymaganie dużej elastyczności ról i ścisłej współpracy.

Ostatnim referatem panelu dotyczącego technologii BIM był referat Andrzeja Tomany – Wiceprezesa Datacomp Sp. z o.o. opisujący działania Izby Projektowania Budowlanego o BIM  w Polsce. Izba jest pierwszą organizacją inżynierską, która zajęła się tematem technologii BIM w procesie inwestycyjnym. Już od dawna temat ten jest opisywany w artykułach problemowych w miesięczniku IPB – Wiadomościach Projektanta Budownictwa. Wielkimi nieobecnymi w staraniach o BIM natomiast nazwał inwestorów publicznych i prywatnych. Przedstawił on szereg inicjatyw Izby w sprawie – pisma do resortów, Urzędu Zamówień Publicznych, udzielaniu się na spotkaniach dotyczących BIM a także propagowanie konferencji poświęconej BIM – Projektowanie Przyszłości, poprzez objęcie honorowym patronatem wydarzenia.

Panel II

Perspektywy inwestycyjne w Polsce

Prowadzony przez Tadeusza Suwarę – Wiceprezesa Izby, Prezesa Transprojekt Warszawa

Panel II otworzyło wystąpienie Tadeusza Suwary, który zreferował przygotowane wystąpienie przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury pt. Kierunki inwestowania w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Trzy główne priorytety UE to zwiększanie roli wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowej (rozwój inteligentny), bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności (rozwój zrównoważony) oraz zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństwa, podnoszenie kwalifikacji obywateli oraz likwidacja ubóstwa (rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). Przedstawione zostały kwoty dotacji na poszczególne programy. Pełna treść opracowania opublikowana została w bieżącym numerze (str … ).

ASC_7416Krzysztof Woźnicki z EUR ING przedstawił referat dotyczący tendencji w światowym konsultingu w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej. Niepokojące są kalkulacje, iż ponad 80% roszczeń ma korzenie w przygotowaniu inwestycji. Autor podkreślił rolę nakładów na projektowanie w kosztach całej inwestycji oraz proponował metodę dwóch kopert (Quality Based Selection) jako panaceum na powszechnie stosowane kryterium najniższej ceny (referat w całości opublikowany w numerze 5 Wiadomości str. 13)

Doświadczenia z realizacji inwestycji 2007-2013 były tematem wystąpienia Jerzego Kwiecińskiego z Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W bardzo atrakcyjny sposób zostały przestawione założenia programu operacyjnego, jego realizacja i wpływ na gospodarkę. Przedstawił także minusy minionej pespektywy finansowej – brak zbudowania silnego sektora budowlanego i także podkreślał zbyt mały udział środków na przygotowanie inwestycji.

Stan prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym  -informacje o uwzględnieniu wniosków z konsultacji społecznych  i ich wpływ  na merytoryczny kształt tego dokumentu –  przedstawił prof. Zygmunt Niewiadomski– przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Opisał pokrótce trzy etapy prac komisji: prace studialne, tezy projektu kodeksu oraz etap trzeci – właściwy projekt kodeksu.  Podkreślił on kierunek zmian w planowaniu przestrzennym, mający na celu zmniejszenie chaosu przestrzennego. Zgodnie z tezami kodeksu gminy będą miały obowiązek  planowania przestrzennego, co ma być egzekwowane skuteczniej niż do tej pory. Kolejnym tematem była zmiana optyki patrzenia na pozwolenie na budowę. Przewodniczący dziękował za obszerne uwagi do tez projektu nadesłane przez IPB i zasugerował możliwości spotkania ze środowiskiem aby wysłuchać wszystkich uwag.

 

PANEL III

Wpływ uregulowań prawnych na proces projektowania budowlanego

Prowadzony przez Piotra Rudola – Członek Prezydium Rady Izby, Prezes Biprowumet Kraków

Wpływ nowej dyrektywy unijnej na zamówienia publiczne w Polsce – przedstawił Aleksander Krupa – Dyrektor Techniczny Biura Izby Projektowania Budowlanego. Dyrektor bardzo szczegółowo przedstawił wszelkie zapisy ustawy mające wpływ na pracę środowiska (referat w całości opublikowany w numerze 5 Wiadomości str. 28).

Kondycja firm projektowych w konfrontacji z potrzebami rynku –  referował Jan Kosiedowski- prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku.

Ze szczegółowych schematów z danymi liczbowymi potencjału Polski na tle reszty świata wynika, że bieżąca sytuacja przedsiębiorstw jest zróżnicowana – najgorsza jest sytuacja małych firm. Najkorzystniejsza zatrudniających powyżej 250 pracowników. Z danych liczbowych wynika, iż ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest nadal ujemny. Dotyczy to również projektowania budowlanego (referat w całości opublikowany w numerze 5 Wiadomości str. 18)

Konferencja podsumowana została ciekawą dyskusją, w której wszyscy zgodzili się, że miniona perspektywa finansowa skończyła się niewykorzystaniem szans na zbudowanie silnego sektora budowlanego. Polska za bardzo otworzyła się na rynki zagraniczne, zbyt mało środków przeznaczonych zostało na przygotowanie inwestycji a stosowanie Pzp według kryterium najniższej ceny dodatkowo zmniejszyło szanse na powodzenie inwestycji. Środowisko projektantów doszło do wniosków, że tylko jednoczenie sił i wspólne działanie pomoże w efektywnym współdziałaniu z władzami i forowaniu uwag projektantów.

Wnioski i postulaty pokonferencyjne z dyskusji, opracowane przez Przewodniczącego konferencji wraz z prowadzącymi panele zostaną przekazane do Sejmu i władz wykonawczych oraz zamieszczone w następnym numerze Wiadomości Projektanta Budownictwa (nr 8-9 2014).