Zaproszenie na Walnego Zgromadzenia Członków IPB w dniu 8 września 2021 r.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków IPB
– 8 września 2021 r. o godz. 11:00

1. Zagajenie prezesa Izby i wybór przewodniczącego oraz członków Prezydium Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wybór Komisji:
a) Uchwał i wniosków.
4. Sprawozdania organów Izby za 2020 r.:
a) Rady Izby,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Honorowego,
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Radzie Izby.
6. Propozycje zmian w Statucie IPB, wraz z dyskusją
7. Głosowanie i zatwierdzenie zmian w Statucie IPB
8. Program działania Izby na 2021 r.
9. Przyjęcie uchwały nr 42 i 43 Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawy różne.
11. Wolne wnioski.