XXIII FORUM odbyło się 14 listopada 2012 r.

Przeprowadzono dyskusję panelową dotyczącą następujących tematów:

–        Stanu krajowych jednostek projektowania i ocenę możliwości odbudowania ich potencjału produkcyjnego.

–        Przykłady funkcjonowania dużych firm projektowych.

–        Oceny propozycji zawartych w opracowaniach IPB dotyczących ogólnych zasad formułowania umów o prace projektowe i nadzór inwestorski oraz praktyka stosowania kryteriów pozacenowych w przetargach.

–        Prezentacji i dyskusji wybranych wniosków z XV Konferencji IPB.

–        Prezentacji nowych krajowych propozycji programowego wspomagania projektowania.

W XXIII FORUM wzięło udział 56 osób, w tym 11 reprezentantów firm członkowskich.  Z ciekawszych wypowiedzi w dyskusji należałoby wymienić:

–        duże zainteresowanie działalnością Energoprojektu Katowice,

–        nieprecyzyjnymi przepisami dot. zamówień publicznych,

–        coraz trudniejszą rolę projektantów,

–        niezbędnością wprowadzenia nowoczesnych programów do projektowania.

Do najważniejszych wniosków wynikających z przebiegu XXIII FORUM zaliczono:

–        konsekwentne wymaganie korekt w ustawach, wynikających z doświadczeń fachowców, poprzez ciągłe „nękanie” odpowiednich władz, instytucji decyzyjnych, związanych z budownictwem, skonkretyzowanymi propozycjami uznanymi przez środowisko projektowe za niezbędne do wprowadzenia,

–        budowanie u inwestorów świadomości zasadniczej wartości prac koncepcyjnych i przygotowawczych dla ekonomicznego powodzenia inwestycji,

–        dążenie do wspieranie krajowych firm przez polskich inwestorów,

–        dążenie do uzyskania fachowego wpływu na regulacje planowane w  przygotowywanym Kodeksie Budowlanym i kształt ustaw towarzyszących,

–        stworzenie w ramach IPB bazy danych o małych i średnich firmach projektowych, z informacją o  posiadanym potencjale projektowym i oprogramowaniu. Jest to podstawowy element marketingowy dla tworzenia płaszczyzn współpracy,

–        dążenie do zdefiniowania w PZP pojęcia „rażąco niskiej ceny” i konsekwencji jej stosowania,

–        wymaganie od UZP publikacji wzorów umów, uwzględniających równowagę zobowiązań i ryzyk stron oraz wprowadzenie w porozumieniu z UOKIK wykazu klauzul zakazanych,

–        określenie inwestycji wymagających stosowania przetargu ograniczonego,

–        budowanie solidarnego środowiska inżynierskiego w Polsce.

Przeprowadzono dyskusję dotyczącą :

–        stanu krajowych jednostek projektowania i ocenę możliwości odbudowania ich potencjału produkcyjnego,

–        przykładów funkcjonowania dużych firm projektowych,

–        oceny propozycji zawartych w opracowaniach IPB dotyczących ogólnych zasad formułowania umów o prace projektowe i nadzór inwestorski oraz praktyka stosowania kryteriów pozacenowych w przetargach,

–        prezentacji i dyskusji wybranych wniosków z XV Konferencji IPB,

–        prezentacji nowych krajowych propozycji programowego wspomagania projektowania.

Najważniejsze wnioski, wynikające z przebiegu FORUM zostały opublikowane w nr 12/2012 Wiadomości i  przekazane władzom państwowym i czynnikom ustawodawczym.