KZP – szkolenia online pt. „Problemy z umową o roboty budowlane zawartą w reżimie PZP”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, które jest organizowane przez Grupę Doradczą KZP w dniu 23 września 2021r. Szkolenie realizowane w tej formie ma na celu przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane. Szkolenie kierowane jest dla przedsiębiorców z branży budownictwa, inwestorów, zamawiających oraz prowadzących postępowania w reżimie nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Program szkolenia:

Umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane – kwalifikacja prawna

 • Cechy podmiotowe
 • Cechy przedmiotowe
 • Problem odesłania z art. 656 KC – czy w zakresie regulacji umowy o roboty budowlane istnieje luka prawna?
 • Forma umowy
 • Połączenie umowy o roboty budowlane z innymi umowami
 • Elementy odróżniające umowę o dzieło od umowy o roboty budowlane

Sposób ustalenia wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane

 • Wynagrodzenie wykonawcy jako essentialia negotii umowy o roboty budowlane
 • Wynagrodzenie ryczałtowe
 • Wynagrodzenie kosztorysowe
 • Roboty dodatkowe a bezpodstawne wzbogacenie
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia a wady robót

Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową w kontraktach w formule „Buduj” z perspektywy wykonawcy

 • Regulacja kodeksowa
 • Obowiązek zamawiającego należytego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
 • Czy wykonawca może odstąpić od umowy z powodu wad projektu?
 • Roszczenia wykonawcy

Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową w kontraktach w formule „Zaprojektuj i buduj” z perspektywy wykonawcy

 • PFU i jego zawartość
 • Ryczałt obowiązuje w granicach poprawnego PFU
 • Możliwość zmiany umowy typu „Zaprojektuj i buduj”
 • Skutki niedoskonałości PFU

Obowiązek współdziałania stron umowy o roboty budowlane. Odstąpienie od umowy a rozwiązanie umowy

 • Zasady współdziałania na gruncie Prawa zamówień publicznych
 • Czy warto wpisać postanowienia dotyczące współdziałania do umowy?
 • Różnice pomiędzy odstąpieniem, wypowiedzeniem, a rozwiązaniem umowy
 • Jakie skutki prawne ma odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy?

Wykonanie zastępcze w umowach o roboty budowlane

 • Wykonanie zastępcze, a wadliwe wykonanie umowy – korelacja art. 480 k.c. do art. 636 k.c. w związku z art. 656 k.c.
 • Czy warto regulować w umowach wykonanie zastępcze?
 • Odstąpienie od umowy czy wykonanie zastępcze – które rozwiązanie lepsze?

Odbiór robót jako podstawowy obowiązek inwestora – uprawnienia wykonawcy

 • Uregulowania ustawowe dotyczące odbioru (647 k.c.)
 • Procedura odbioru zawarta w umowie
 • Protokół odbioru jako dokument potwierdzający wykonanie robót, a brak podpisania protokołu po stronie iwestora
 • Żądanie zapłaty wynagrodzenia bez zaakceptowanego protokołu odbioru ze strony inwestora

Kary umowne w umowach o roboty budowlane – jak się przed nimi chronić?

 

Rękojmia i gwarancja jakości w umowach o roboty budowlane

Nieprzewidywalny wzrost cen w obszarze rynku budownictwa (waloryzacja)

 • Cechy charakterystyczne wzrostu cen i kosztów realizacji kontraktów w okresie 12.2018 – 06.2021
 • Ustawowe roszczenie waloryzacyjne
 • Przesłanka nadzwyczajnego wzrostu cen
 • Przesłanka rażącej straty
 • Typowe zarzuty zamawiającego
 • Droga sądowa
 • Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane zawartej w trybie nowego Pzp

COVID-19 a realizacja kontraktów budowlanych

 • Epidemia koronawirusa jako siła wyższa
 • Wpływ epidemii na realizację kontraktów budowlanych

Szczegóły wydarzenia:

lub https://www.grupakzp.pl/pl/szkolenia/szkolenie-problemy-z-umowa-o-roboty-budowlane-2021/.