LIST OTWARTY DO PANI PREMIER EWY KOPACZ

 

Warszawa 25 września 2014

 

          LIST OTWARTY DO PANI PREMIER EWY KOPACZ

 

Kongres Budownictwa skupiający 25 największych organizacji pozarządowych budownictwa gratuluje Pani nominacji na Prezesa Rady Ministrów. Z powołaniem nowego rządu wiążemy duże nadzieje na podjęcie kompleksowych i skutecznych działań zmierzających do poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków. Pamiętamy Pani przychylność dla tej problematyki w czasie sprawowania funkcji Marszałka Sejmu RP co umożliwiło zorganizowanie w Sejmie kilku ważnych społecznie konferencji, między innymi na tematy sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin i złej jakości prawa stanowionego w  parlamencie. Delegaci tych konferencji mieli okazję spotkać się z Panią Marszałek i przedstawić swoje opinie. Rozmowy te, na tak wysokim szczeblu, otwierały szanse na  zdecydowaną zmianę podejścia władz do problemów mieszkaniowych polskich rodzin.
Mamy nadzieję, że po nominacji Pani na Prezesa Rady Ministrów ten proces będzie kontynuowany i zostanie zapoczątkowana lepsza współpraca z rządem i z resortem infrastruktury w celu gruntownej zmiany dotychczasowej polityki mieszkaniowej.
W opinii CBOS, OECD, NIK Polska ma najgorszą sytuację mieszkaniową wśród krajów UE  a gminne zasoby mieszkaniowe dla najuboższych ciągle maleją zamiast rosnąć. Mamy również najmniej mieszkań na wynajem w porównaniu do innych krajów UE (ok. 15% całego zasobu mieszkaniowego, podczas gdy w  krajach europejskich wskaźnik ten przekracza nawet 50%).  Przy obecnym tempie budowy mieszkań socjalnych zaspokojenie potrzeb w tym zakresie nastąpi nie wcześniej jak za 50 lat. Istnieje poważna obawa, że bez zasadniczych zmian organizacyjnych na szczeblu centralnym (konieczne jest wydzielenie problematyki budownictwa i planowania przestrzennego z obecnego ministerstwo transportu i rozwoju) i bez woli politycznej całego rządu nie ma szans na  znaczącą poprawę sytuacji mieszkaniowej młodego pokolenia.
W załączeniu przekazujemy bardziej szczegółową analizę sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Ze swojej strony deklarujemy gotowość do konstruktywnej współpracy i jeszcze raz życzymy powodzenia.
Prosimy panią premier o uwzględnienie  problemów mieszkaniowych w swoim expose.
Roman Nowicki

Przewodniczący
Kongresu Budownictwa