Członkowie Izby są zobowiązani do:

  • Przestrzegania postanowień Statutu Izby, uchwał jej władz oraz organów statutowych.
  • Współdziałania w realizacji celów statutowych Izby.
  • Partycypowania w kosztach funkcjonowania Izby.
  • Udzielania informacji potrzebnych do wypełniania jej zadań.
  • Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.