Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Projektowania Budowlanego

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Projektowania Budowlanego

DSC_0229Walne Zgromadzenie otworzył prezes Izby Projektowania Budowlanego Ksawery Krassowski. Prezes w swoim wystąpieniu wyraził niepokój z powodu dalszej deregulacji zawodów technicznych budownictwa, likwidacji firm, a tym samym zmniejszeniem stanu członków Izby Projektowania Budowlanego.

Prezes w swoim wystąpieniu przedstawił również plan imprez z okazji jubileuszu 25-lecia IPB, których częścią były spotkania w regionach (Kraków, Gdańsk Poznań) XVIII konferencja IPB podsumowująca działalność Izby oraz planowane spotkanie jubileuszowe 16 września 2015 r. Następnie powitał  prof. Tadeusza Bilińskiego, Członka Honorowego IPB i przyjaciela Izby. Na przewodniczącego Zgromadzenia prezes IPB zaproponował – Jana T. Kosiedowskiego – prezesa Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk, przewodniczącego Regionu Północnego oraz na zastępcę przewodniczącego obrad Andrzeja Kowalskiego – prezesa zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA, wiceprezesa Izby, zaś na sekretarza Wojciecha Hanuszkiewicza – właściciela ZUP Zespół Usług Projektowych Skierniewice (sekretarz Komisji Rewizyjnej).

 

 

Ważnym punktem Zgromadzenia było podjęcie uchwały nr 34 o nadaniu członkostwa honorowego Izby, przyjęta jednomyślnie. Prezes poinformował, iż ostatnie posiedzenie rady Izby m.in. rozpatrywało listę osób, które byłyby zaprezentowane Walnemu Zgromadzeniu na kandydatów na godność Członka Honorowego IPB, następnie w imieniu Rady przedstawił Zgromadzeniu kandydatury członków honorowych:

 

DSC_0245

 

1)  Olgierd Roman Dziekoński

2)  Andrzej Arendarski

3)  Andrzej Piłat

4)  Mieczysław Grodzki

5)  Krzysztof Latoszek

7)  Grzegorz Karłowicz6)  Andrzej Kowalski

8)  Wojciech Hanuszkiewicz

9)  Czesław Wysocki

DSC_0259W trakcie omawiania sprawozdania Rady Izby prezes zwrócił uwagę tylko na niektóre problemy, charakterystyczne dla minionego roku – częste zmiany Prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych. Dla środowiska kluczowe znaczenie mają także prace Komisji Kodyfikacyjnej nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, do którego Izba zgłosiła wiele uwag i współpracuje przy jego tworzeniu. Uwagi IPB do prac Komisji były przesyłane także członkom IPB. W dalszej części wystąpienia Prezes przedstawił także realizację programu 25-lecia. Odbyły się już spotkania w regionach: północnym, południowym i zachodnim. W spotkaniach wzięło udział ok 100 osób różnych specjalności, przedstawiciele organizacji pozarządowych budownictwa, osoby reprezentujące władze terenowe. Podnoszono tematy, którymi Izba zajmuje się na co dzień. Przebieg dyskusji był bardzo cenny, podnoszono problemy, które mogą być wykorzystane w naszej działalności. Jednocześnie prezes podziękował organizatorom spotkań Piotrowi Rudolowi, Janowi Kosiedowskiemu oraz Mieczysławowi Szymańskiemu. Referent przedstawił także problemy, które najbardziej wpłynęły na rezultaty pracy Izby w minionym roku oraz o niepokojącym się zmniejszaniu stanu członków. W roku ubiegłym zrezygnowało z członkostwa 14 firm. Mimo to nadal Izba jest jedynym reprezentantem  środowiska. Niepokojące jest małe zainteresowanie członków inicjatywami Izby i nie pełne wywiązywanie się z obowiązków statutowych (np. składki, udział w imprezach, zgłoszenia uwag do aktów prawnych). Duże oszczędności kosztów biura i sponsoring wielu działań Izby pozwoliły dalej sprawnie funkcjonować.

DSC_0240Następnie prezes opisał najważniejsze inicjatywy i działania 2015 r.: dotyczące czynnego udziału w tworzeniu Kodeksu Urbanistyczno-Architektonicznego, realizacja Programu XXV lat IPB, zintensyfikowanie działalności na rzecz środowiska.

Wyzwania przed którymi stoją władze Izby: działanie na rzecz integracji środowiska, śledzenie zmian w aktach prawnych regulujących budowlany proces inwestycyjny, zrealizowanie Programu XXV lat IPB.

Na koniec swojego wystąpienia prezes podziękował członkom, szczególnie firmom, które opracowują uwagi dotyczące aktów prawnych i współfinansują działania Izby (sponsoring strategiczny), członkom władz za ich udział w bieżącej realizacji zadań Izby, pracownikom biura oraz przyjaciołom, z którymi Izba współpracuje i którzy znajdują czas i zainteresowanie problemami środowiska.