Terminologia  w  działalności  inwestycyjno–budowlanej

Autor prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński

Wydawca   Izba Projektowania Budowlanego

cena 59 zł

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiły istotne zmiany w aktach prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych, planowania i zagospodarowania przestrzennego i innych. W świetle dokonanych już i nadal zachodzących zmian konieczne jest szerokie spojrzenie na procesy inwestycyjno-budowlane. To już nie tylko budownictwo, architektura, ale także organizacja i zarządzanie oraz finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków krajowych i unijnych, polityka energetyczna, komunalna, wodna, polityka regionalna, polityka społeczno-gospodarcza zrównoważonego rozwoju kraju.

Celem publikacji jest przedstawienie i objaśnienie podstawowych pojęć występujących w procesie inwestycyjnym, których zakres tematyczny obejmuje:

 • prace przedprojektowe,
 • mapy do celów projektowania,
 • badanie geotechniczne,
 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • studia i analizy przedinwestycyjne,
 • studium programowo-przestrzenne,
 • procedury i formy organizacyjne inwestowania,
 • kryteria podejmowania decyzji,
 • formy organizacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • finansowanie i efektywność inwestycji,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne poprzedzające roboty budowlane,
 • realizacja inwestycji,
 • użytkowanie obiektów  i gospodarka nieruchomościami.

W pracy zawarto również podstawowe i często stosowane terminy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, handlowego i częściowo ubezpieczeń społecznych, a także unijnej polityki regionalnej i przestrzennej, przedstawiając je w dwóch wyodrębnionych rozdziałach.

Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, nie tylko dla inżynierów, przede wszystkim projektantów i wykonawców. Publikacja kierowana jest także do inwestorów, jednostek projektowych, firm wykonawczych, producentów wyrobów budowlanych, deweloperów, pośredników, zarządców nieruchomości, urzędów gminnych i miejskich, urzędów wojewódzkich i centralnych. Publikacja będzie także dużą pomocą dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Książa uzyskała pismo polecające prof. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego Prezesa Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym podano m.in: Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiły istotne zmiany w ustawach dotyczących szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w celu dostosowania ich do wymagań prawa unijnego. W świetle dokonanych już i zachodzących zmian, konieczne jest pełniejsze przyswojenie pojęć dotyczących działalności inwestycyjno-budowlanej, a także ujednolicenie stosowanej terminologii. Książka prof. Tadeusza Bilińskiego pt. Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej, wydana przez Izbę Projektowania Budowlanego, wspomagać będzie w istotny sposób współdziałanie i współpracę wszystkich uczestników tej działalności. Książka będzie bardzo przydatna dla inwestorów, pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, projektantów, wykonawców budowlanych, a także innych osób związanych z działalnością inwestycyjno-budowlaną.

Książka jest niezbędną pozycją wydawniczą dla wszystkich uczestników szeroko pojętego procesu inwestycyjnego, administracji samorządowej, wojewódzkiej i centralnej. Publikacja będzie także dużą pomocą dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.