UWAGI do opracowania pt. Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

W dniu 13 listopada 2013 r. Izba Projektowania Budowlanego przekazała Panu prof. dr hab. Zygmuntowi Niewiadomskiemu Przewodniczącemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego UWAGI do opracowania pt. Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Tezy zawarte w opracowaniu oceniamy pozytywnie i w naszej ocenie mogą one stanowić podstawę dalszych prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Dla zapewnienia kompleksowości opracowania byłoby korzystne uzupełnienie tej regulacji o problematykę:

–        przygotowania inwestycji,

–        doprecyzowania zakresu dokumentacji projektowej,

–        obowiązków inwestora przedsięwzięć publicznych w zakresie zapewnienia:

  • wykonywania odpowiednich studiów i analiz przedprojektowych, potwierdzających ekonomiczną celowość przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry,
  • zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym w całym jego przebiegu,
  • odpowiedzialności inwestora publicznego za wynik inwestowania i uzyskanie planowanych efektów po zrealizowaniu inwestycji,

–        spójności proponowanej regulacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poszerzania skoordynowania z wymaganiami ochrony środowiska,

–        innych szczegółowych zagadnień zawartych w UWAGACH.

Jako załączniki do pisma zostały dołączone:

–        UWAGI Izby Projektowania Budowlanego do Tez projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Załącznik Nr 1,

–        propozycje szczegółowe, zawarte w opracowaniach p.t.:

  • Podstawowe obowiązki inwestora przedsięwzięć celu publicznego – Załącznik Nr 2 i Załącznik nr 2a,
  • Propozycja nazewnictwa opracowań studialnych, projektach i kosztowych w inwestycjach celu publicznegoZałącznik nr 3,
  • Zakres projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla inwestycji niepublicznychZałacznik Nr 4 – z odniesieniem do obecnych regulacji prawnych, z zaznaczeniem wytłuszczonym drukiem wnioskowych zmian,
  • Propozycja procesu sprawdzania projektów – Załacznik Nr 5.

Dziękuję Panu Profesorowi za przesłanie do zaopiniowania opracowania i wyrażam nadzieję, że UWAGI Izby przyczynią się do udoskonalenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

 

 

Ksawery Krassowski

Załączniki: szt. 6