UWAGI do projektu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego

 W dniu 26 września 2013 r. Izba Projektowania Budowlanego przekazała UWAGI do projektu dokumentu pt. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Poniżej publikujemy treść uwag:

 

Pan Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki

Dyrektor Mazowieckiego Biura 

Planowania Regionalnego

W nawiązaniu do przesłanego do zaopiniowania opracowania Izba Projektowania Budowlanego przekazuje UWAGI do projektu dokumentu p.t. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Opiniowane opracowanie oceniamy wysoko. Przedstawia ono kompleksowo problematykę i kierunki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Na podkreślenie zasługuje omówienie problematyki liniowych inwestycji infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Zapisy tego planu, po ich przeniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy, stanowić będą znaczne ułatwienia dla inwestorów tych istotnych inwestycji.

Izba w pełni podziela pogląd, że lokalizacja liniowych inwestycji celu publicznego powinna być określana ogólnie w procedurze opracowań planistycznych, na szczeblu krajowym i wojewódzkim, zaś szczegółowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy przeciwni przygotowywanej w Ministerstwie Gospodarki kolejnej specustawie w sprawie tzw. korytarzy przesyłowych. Oceniamy, że procedury w niej wnioskowane będą bardziej uciążliwe niż obecnie obowiązujące.

W sprawie dostosowania procedur inwestycyjnych do specyfiki inwestycji liniowych wystąpiliśmy do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Widzimy potrzebę:

–        przewidywania w opracowaniach planistycznych korytarzy dla lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej, najlepiej w liniach rozgraniczających dróg pozamiejskich i ulic miejskich, z uwzględnieniem potrzeb przesyłu krajowego, regionalnego i lokalnego, dla stanu obecnego i bliższej jak również dalszej przyszłości,

–        ustanowienia procedury rezerwacji terenu pod przyszłe inwestycje celu publicznego, o czym mowa na str. 52 opiniowanego dokumentu – może zbliżonej do zasad, które były zawarte w ustawie budowlanej z 1928 r.,

–        ustalenia gospodarza terenu przeznaczonego na korytarz przesyłowy, z obowiązkiem zapewnienia opracowania i dysponowania geodezyjnym projektem usytuowania tras przyszłych sieci infrastruktury przesyłowej,

–        rozważenia regulacji prawnej, określającej zasady odpłatności właściciela sieci za pas terenu przeznaczony pod sieci infrastruktury technicznej,

–        przeanalizowania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych poszczególnych sieci, w aspekcie zracjonalizowania dopuszczalnych odległości między poszczególnymi sieciami, z uwzględnieniem obecnego poziomu technologii materiałowo-budowlanych przewidywanych sieci oraz wymagań ochrony środowiska,

–        wdrożenia do praktyki gospodarczej zasady, że ocena oddziaływania na środowisko dla wszystkich sieci, zlokalizowanych w danym korytarzu, wykonywania jest jednokrotnie jako oddziaływanie skumulowane od wszystkich urządzeń i nie ma potrzeby przeprowadzania postępowań dla poszczególnych sieci realizowanych przez różnych inwestorów i w różnych okresach czasu.

Ponadto, zdaniem Izby, już w ramach realizowanego programu obwodnic dla polskich miast należałoby przewidywać w planowaniu przestrzennym odpowiednie rezerwy terenu, zabezpieczające potrzeby zlokalizowania sieci tranzytowych, o znaczeniu ponad lokalnym, sieci lokalnych oraz stanowiących układy obwodowe poszczególnych rodzajów sieci, co znacząco podniesie sprawność użytkową miejskiej infrastruktury przesyłowej.

W imieniu Izby Projektowania Budowlanego dziękuję Panu Profesorowi za przekazanie do zaopiniowania tego ciekawego opracowania.

Wyrażam przekonanie, że przekazane uwagi przyczynią się do podniesienia efektywności działalności planistycznej i inwestycyjnej obiektów, lokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego.

UWAGI IPB Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Ksawery Krassowski