Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Projektowania Budowlanego

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Projektowania Budowlanego

W dniu 12 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Projektowania Budowlanego w którym uczestniczyło 43% członków Izby.

Otwarcie obrad

Walne Zgromadzenie otworzył prezes Izby Projektowania Budowlanego IPB Ksawery Krassowski, który podsumował czteroletnią działalność IPB. Tradycyjnie już Walne Zgromadzenie poprzedza coroczną, XVII już Konferencję IPB organizowaną wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Tegoroczna konferencja poświęcona została tematowi inwestycji budowlanych w latach -2014-2020. Prezes w swoim przemówieniu wyraził zaniepokojenie deregulacją zawodu projektanta, likwidacjami firm a tym samym zmniejszeniem ilości członków. Celem Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 43% członków było podsumowanie dotychczasowej działalności Izby, ustalenie kierunków działań na kolejną, już siódmą kadencję oraz wybór władz. Następne Prezes Izby w imieniu członków powitał gości specjalnych – Jacka Szera – zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Andrzeja Piłata – Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej Prezesa Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Na przewodniczącego Zgromadzenia następnie zaproponował Mieczysława Szymańskiego z Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu przewodniczącego Regionu Zachodniego IPB oraz na zastępcę przewodniczącego obrad Lenę Mytko Prezesa Zarządu Miastoprojekt Warszawa SA, zaś na sekretarza Wojciecha Wudarskiego – prezesa Energia Operator Group, sekretarza komisji rewizyjnej IPB.

Przewodniczący Zgromadzenia – Mieczysław Szymański przeprowadził pomyślnie głosowanie za przyjęciem porządku dziennego.

Komisja Mandatowa Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczący – Piotr Rudol, Sekretarz – Mieczysław Szczepański, Członek – Kazimierz Staśkiewicz. Komisja Uchwał i Wniosków została przegłosowana w składzie: Tadeusz Suwara, Jan T. Kosiedowski oraz Bogdan Krawczyk.

Sprawozdanie za lata 2010-2013 zostało przekazane członkom Izby oraz przyjęte przez Radę Izby. Prezes zwrócił uwagę tylko na najważniejsze problemy, charakterystyczne dla minionej kadencji – przede wszystkim na małe znaczenie organizacji pozarządowych wśród władz, częste zmiany Prawa budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych. Dla środowiska kluczowe znaczenie mają także prace nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, do którego Izba zgłosiła wiele uwag i liczy na współpracę przy jego tworzeniu. Wprowadzone zostały zmiany zasad informowania członków, od dwóch lat przekazywane są informacje kwartalne zawierające przebieg działań Izby w kontaktach z władzami.

Prezes zapewnił, iż współpraca z organizacjami pozarządowymi układa się dobrze, szczególnie w przypadku w których kierownictwie są członkowie władz IPB. Najściślejsza współpraca ma miejsce z Radą Krajową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Kongresem Budownictwa.

Ksawery Krassowski przedstawił także problemy, które najbardziej wpłynęły na rezultaty pracy Izby w minionej kadencji:

  • zmniejszenie się stanu członków. W kadencji ubyła aż 1/3 członków. W roku bieżącym aż 18 firm zrezygnowało z członkostwa, najczęściej z powodu likwidacji, fuzji lub zmiany profilu,
  • największym atutem Izby jest jej reprezentatywność dla całego środowiska – jest to nadal jedyna Izba gospodarcza nagłaśniająca problemy środowiska projektantów,
  • Izba czynnie kształtuje jakość opracować projektowych,
  • małe zainteresowanie członków inicjatywami Izby oraz niepełne wywiązywanie się z obowiązków statutowych – przede wszystkim z terminowego rozliczania składek, zgłaszania uwag do aktów prawnych oraz udziału w imprezach organizowanych przez IPB.

ASC_7124Pierwsze lata kończącej się kadencji były czasem dużo gorszej kondycji finansowej Izby. Nie obyło się bez oszczędności oraz sponsoringu działań Izby.

Najważniejszymi inicjatywami ostatniego roku to: czynny udział w tworzeniu Kodeksu Urbanistyczno-Architektonicznego, rozpoczęcie dyskusji dotyczące programu Przyszłość Izby oraz zintensyfikowanie działalności na rzecz środowiska. Do wyzwań dla następnej kadencji prezes zaliczył: działanie na rzecz integracji środowiska, śledzenie zmian w aktach prawnych regulujących budowlany proces inwestycyjny, skupienie się na realizacji programu Przyszłość Izby oraz podjęcie działań nad realizacją programu XXV lat IPB.

Na zakończenie prezes IPB podziękował członkom Izby, szczególnie zaangażowanym w działalność Izby, członkom władz za ich udział w bieżącej realizacji zadań Izby, pracownikom biura Izby oraz przyjaciołom, którzy znajdują czas i są zainteresowani problemami środowiska projektowego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Bogdan Krawczyk. Poinformował on Walne Zgromadzenie o bieżącej realizacji uchwał. M.in. zmiany w Wiadomościach Projektanta Budownictwa wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej. W 2013 r. Komisja Rewizyjna postanowiła wnioskować o przyjęcie sprawozdania Rady Izby za lata 2010-2013, zatwierdzenie budżetu za rok 2013 oraz zatwierdzenie preliminarza budżetowego Izby na rok 2014 według propozycji przedstawionej przez Radę.

 

Wybory władz

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie Izby. Komisja Mandatowa po konsultacji w trakcie spotkania zgłosiła następujące kandydatury:

1) Na prezesa Izby – Ksawerego Krassowkiego

2) Do Rady Izby: Marka Garlińskiego, Jerzego Gresztę, Ryszarda Hylę, Lesława Janika, Tadeusza Jaszczura, Jerzego Kotowskiego, Andrzeja Kowalskiego, Krzysztofa Męczkowskiego, Przemysława Rasza, Pawła Stankiewicza, Tadeusza Suwarę, Andrzeja Tomanę, Wojciecha Wudarskiego, Marka Zatorskiego.

3) Do Komisji Rewizyjnej: Wojciecha Hanuszkiewicza, Bogdana Krawczyka, Marka Roszkowskiego

4)Do Sądu Honorowego: Jerzego Jaworowskiego, Krzysztofa Latoszka, Czesława Wysockiego.

W wyniku tajnych wyborów Prezesem Izby na kadencję 2014-2017 został wybrany Ksawery Krassowski. Wszyscy zaproponowani kandydaci na członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego zostali wybrani w głosowaniu tajnym.

Gość

ASC_7189Gość Walnego Zgromadzenia – Andrzej Piłat wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej przedstawił swoje obawy o aktualną kondycję środowiska nie tylko projektowego, ale generalnie działalności społecznej. Zauważył, że w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) ostatnie cztery lata także były trudne i charakteryzowały się spadkiem liczby członków. Podzielił się także obserwacją o braku zainteresowania działalnością społeczną ludzi młodych. Mało kto wierzy już w owocną współpracę z rządem. Każdy jest skupiony tylko na sobie i własnym interesie, nie ma miejsca na prace społeczne, z myślą o wspólnej przyszłości. Zapewnił o wsparciu KIG dla inicjatyw legislacyjnych IPB. Podkreślił rolę wspólnego działania, zbieraniu wspólnie sił – mimo wszystko. Na koniec podziękował za współpracę z IPB oraz życzył wytrwania na posterunku w trosce o środowisko projektantów.

Plan działania Izby na lata 2014-2017

Tadeusz Suwara przedstawił podstawowe kierunki działania Izby na kolejną kadencję: praca nad zwiększeniem roli projektanta w procesie inwestycyjnym, promowanie Referencji Wiarygodności Technicznej, konkursy, dalsze oddziaływanie na regulacje prawne wpływające na środowisko projektantowe, organizowanie pomocy członkom IPB, poprawa sprawności wewnątrzorganizacyjnej IPB oraz przygotowanie szczególnych wydarzeń i wydawnictw z okazji zbliżającego się 25-lecia IPB.

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzenie nowo wybrana Rada Izby na swoim posiedzeniu wybrała Nowe Władze.