Wyciąg ze Statutu Izby Projektowania Budowlanego

Zatwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy z dnia 21 września 2009r. Nr KRS 0000153663. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze zajmujące się projektowaniem budowlanym lub technologicznym, organizowaniem procesów inwestycyjnych oraz firmy działające na rzecz budownictwa.

 

Celem działalności Izby jest:

 1. Reprezentowanie, zgodnie z wolą swoich członków, ich interesów wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,
 2. ułatwianie działalności członków w sprawach technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,
 3. spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby oraz instytucji i podmiotów gospodarczych,
 4. podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i organizacjami za granicą,
 5. kształtowanie opinii o problemach projektowania, poprzez inicjowanie prac badawczych, popularyzowanie publikacji krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
 6. podejmowanie działań na rzecz integrowania środowiska,
 7. upowszechnianie zasad etyki zawodowej kadry inżynierskiej projektantów.

 

Do zadań, sposobów i form działania Izby należą w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz postępu technicznego oraz rozwoju metod, technik projektowania i technologii stosowanych w budownictwie,
 2. wyrażanie opinii o projektach ważniejszych aktów prawnych,
 3. wnioskowanie o aktualizację, zmianę lub uchylenie istniejących oraz inicjowanie wydania nowych aktów prawnych, dotyczących budownictwa i planowania przestrzennego,
 4. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządów terytorialnych, do uczestnictwa w pracach zespołów doradczo-opiniodawczych w zakresie działania Izby,
 5. współdziałanie ze stowarzyszeniami technicznymi i innymi organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, działającymi w sferze inwestycji budowlanych,
 6. podejmowanie działań na rzecz usuwania barier ograniczających rozwój firm członkowskich,
 7. gromadzenie i upowszechnianie informacji techniczno-ekonomicznych dotyczących projektowania i budownictwa,
 8. udzielanie porad i opinii na tematy zawodowe i prawne oraz wydawanie referencji wiarygodności technicznej i certyfikatów firmom projektowym,
 9. prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, wydawniczej i usługowej własnymi siłami oraz we współpracy z innymi organizacjami,
 10. pomoc w doskonaleniu zawodowym,
 11. organizowanie na potrzeby członków: wyjazdów specjalistycznych, seminariów, konferencji, wystaw, konkursów itp.,
 12. organizowanie dla członków pomocy prawnej,
 13. prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem usług bezpośredniego projektowania,
 14. wykonywanie opinii, ocen technicznych, ekspertyz, projektów aktów prawnych i innych prac inżynierskich,
 15. w przypadku sporów pomiędzy członkami IPB podejmowanie negocjacji w celu polubownego ich rozstrzygnięcia,
 16. wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie, na wniosek lub za zgodą Rady Izby przez organy administracji państwowej,
 17. opracowywanie materiałów pomocniczych do sporządzania wycen prac projektowych i usług inżynierskich oraz ich interpretacja.

 

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

 1. Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego lub realizujący proces inwestycyjny oraz pracujący na ich rzecz. Członkiem Izby nie może być osoba fizyczna, prowadząca tę działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.
 2. Nowych członków przyjmuje Prezydium Rady Izby, na wniosek ubiegającego się o przyjęcie, po podpisaniu przez niego deklaracji przystąpienia do Izby i po zbadaniu zgodności zakresu jego działania z warunkami określonymi w pkt. 1.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia do Izby, kandydat ma prawo odwołać się, w ciągu dwóch tygodni, do Rady Izby. Decyzja Rady jest ostateczna.
 4. Osoby prawne wykonują swoje prawa i obowiązki przez kierowników jednostek lub upoważnionych przedstawicieli.

 

Członkowie mają prawa do:

 1. czynnego i biernego wyboru do organów Izby,
 2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby i korzystania z rezultatów tych prac,
 3. zgłaszania wniosków i postulatów oraz przedstawiania opinii w sprawach dotyczących działalności Izby,
 4. otrzymywania informacji i materiałów z Izby,
 5. korzystania z pomocy i świadczeń Izby w zakresie jej działalności.

 

Członkowie Izby mają ponadto prawo do:

 1. reklamowania i promowania swych jednostek przez Izbę,
 2. używania w projektach i korespondencji informacji: „Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego – nr rej. …”, oraz znaku firmowego Izby wg jednolitego wzoru, ustalonego przez Radę Izby. Znak firmowy jest chroniony prawem.

 

Członkowie Izby są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu Izby, uchwał jej władz oraz organów statutowych,
 2. współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
 3. brania czynnego udziału w pracach Izby,
 4. partycypowania w kosztach działalności Izby,
 5. udzielania informacji, potrzebnych do wypełnienia przez Izbę jej zadań,
 6. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Członkowie Izby opłacają składki członkowskie w zróżnicowanej kwocie, uzależnionej od wielkości działalności. Członkowie Izby korzystają z jej świadczeń odpłatnie, o ile Rada nie postanowi inaczej. Odpłatność za świadczenia, dla członków Izby, powinna być niższa niż dla pozostałych, korzystających z usług Izby.