XIX Konferencja IPB

XIX KONFERENCJA
Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
9-10 czerwca 2016 r.
Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

Już po raz dziewiętnasty środowisko projektowe licznie spotkało się na dwudniowej konferencji, poruszającej tematy – aktualnie interesujące dla każdego projektanta.

Konferencję otworzył prezes Izby Projektowania Budowlanego – Ksawery Krassowski. W imieniu organizatorów przywitał on gości konferencji – członków Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wyróżnionych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa odznaką honorową Za Zasługi Dla Budownictwa. A także imiennie gości honorowych, uczestniczących w spotkaniu: Tomasza Żuchowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacka Szera – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jacka Bojarowicza – p.o. Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Michała Masiora – członka Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju a także członków kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej: Andrzeja Arendarkiego i Andrzeja Piłata. Dodatkowo prezes powitał członków kierownictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Andrzeja Dobruckiego – prezesa Krajowej Rady i Marka Walickiego – Dyrektora Krajowego Biura.
Przewodnictwo nad konferencją przejął Jerzy Kotowski – wiceprezes IPB i zastępca przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej IIB.

ODZNACZENIA
Przed rozpoczęciem części merytorycznej konferencji zostały wręczone Odznaki Honorowe Za zasługi dla Budownictwa, nadane decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2016 r., następującym osobom:

  • Drążkiewicz Jerzy BPBM „Projmors” Sp. z o.o.
  • Duda Piotr Energotest Sp. z o.o. Gliwice
  • Koza Wacław Energotest Sp. z o.o. Gliwice
  • Pijagin Jerzy BPBM „Projmors” Sp. z o.o.
  • Sadzawiczny Grzegorz Energotest Sp. z o.o. Gliwice
  • Woch Marek Energotest Sp. z o.o. Gliwice
  • Wojnarowski Zbigniew Energotest Sp. z o.o. Gliwice

PANEL I
Perspektywy inwestycyjne i uwarunkowania ich realizacji w latach 2016-2020
Pierwszym prelegentem konferencji był Michał Masior – członek Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Infrastruktury. Przedstawił on referat pt. Kierunki rozwoju Polski i zadania inwestycyjno-gospodarcze na lata 2016-2020. Według przedstawiciela ministerstwa Polska musi w pełni wykorzystać własny potencjał rozwojowy i włączyć mniejsze miasta oraz obszary wiejskie w procesy rozwojowe, a także przedsiębiorców, żeby zbudować silną gospodarkę we wszystkich regionach. Strategicznym celem resortu jest pomnażanie polskiego kapitału, finansowego, społecznego, technologicznego i w zakresie edukacji. Zgodnie z założeniem perspektywy polscy przedsiębiorcy muszą dostać pozytywny impuls od Państwa, który pobudzi firmy do rozwoju i stworzy warunki do powstawania wysokopłatnych miejsc pracy.
Następny referat pt. Kierunki zmian w regulacjach prawnych inwestycji budowlanych przedstawił Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Zapewnił on, że przebudowywanie regulacji prawnych będzie przebiegało wspólnie z konsultacjami ze środowiskiem w ramach prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, uznał że niezbędne jest podkreślenie roli projektantów. Dodatkowo zaznaczył, że aby wejść w nową jakość trzeba wyjść z przyzwyczajeń – najlepsze prawo bez dobrego stosowania nie pomoże.
W trakcie dyskusji po wystąpieniu Tomasza Żuchowskiego poruszono m.in. temat wprowadzenia BIM do polskiego budownictwa. Przedstawiciel resortu wyjaśnił, że na dzisiejszych normach prawnych projektowanie BIM nie zoptymalizuje inwestycji. Należy poprowadzić pilotażowy projekt, w którym weźmie się poza całym procesem inwestycyjnym, także eksploatację budynku. Aby BIM był opłacalny musimy mieć mechanizmy prawne.
Następnie Jacek Szer – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przedstawił uwagi dotyczące projektów budowlanych w aspekcie ustaw Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych. Ostatnim prelegentem panelu był prof. Andrzej Borowicz prezentujący uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Przedstawił on konieczność całościowego ujęcia problematyki procesów inwestycyjno-budowlanych w ustawach PB, PZP, dokumentacjach przetargowych oraz szersze stosowanie prawa opcji, również do zamówień na roboty i usługi budowlane. Prof. Borowicz poparł propozycje wniosków Izby zawarte w referacie Aleksandra Krupy (w bieżącym wydaniu Wiadomości).

PANEL II
Uwarunkowania prawne i organizacyjno-gospodarcze w inwestowaniu budowlanym
Prowadzony przez Tadeusza Suwarę – Wiceprezesa Izby, Prezesa Transprojekt Warszawa
Panel II otworzyło wystąpienie Jerzego Kotowskiego, który zreferował rolę organizacji pozarządowych w tworzeniu zasad prawnych realizacji inwestycji budowlanych. Materiał prezentujemy w bieżącym wydaniu Wiadomości.
Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno – budowlanego zaprezentował w kolejnym wystąpieniu Jan Tadeusz Kosiedowski wiceprezes IPB, Prezes BPBK S.A. w Gdańsku. Szczegółowe opracowanie publikujemy w bieżącym wydaniu Wiadomości.
Budzącą wiele emocji prezentację Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad pt. Doświadczenia ze współpracy inwestor-projektant – wykonawca – zaprezentował Jacek Bojarowicz. Przedstawił on najczęstsze problemy, gdzie one powstają i jaka jest ich geneza. Według danych GDDKiA problemy powstają ponieważ uczestnicy procesu budowlanego mają rozbieżne cele, jesteśmy rozliczani z terminu realizacji zadania, a nie z efektu, zarządzający infrastrukturą (podczas uzgadniania rozwiązań) mają dowolność, w stawianiu wymagań i określaniu terminów ważności uzgodnień, wykonawcy mają skuteczniejszy aparat egzekucji niedociągnięć/ wad/błędów od Inwestora/Projektanta/Organów.

PANEL III
Doświadczenia i wnioski z przygotowania i realizacji inwestycji
Doświadczenia i wnioski z projektowania infrastruktury kolejowej opisał Mieczysław Szymański przewodniczący Regionu Zachodniego IPB. Scharakteryzował on doświadczenia z planowania inwestycji, ogłaszania przetargów oraz realizacji inwestycji. Pełną treść wystąpienia opublikowaliśmy (referat w całości opublikowany w numerze 5 Wiadomości Projektanta Budownictwa).
Następny prelegent Kazimierz Staśkiewicz przedstawił zależności pomiędzy ceną a jakością projektów w inwestycjach budowlanych (referat w całości opublikowany w numerze 5 Wiadomości Projektanta Budownictwa).
Konferencję zamknął referat Aleksandra Krupy: Propozycje IPB Likwidujące bariery w projektowaniu Inwestycji budowlanych. IPB zależy głównie by regulacja nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w większym stopniu niż dotychczas, uwzględniała specyfikę zamawiania i wykonywania usług projektowych i robót budowlanych. Natomiast ustawa Prawo budowlane regulowała także problematykę przygotowania i organizacji budowlanych inwestycji publicznych, a w szczególności etap ich programowania, tj. studiów i analiz przedprojektowych oraz wyboru najkorzystniejszego wariantu w odniesieniu do: zakresu, lokalizacji, kosztu i organizacji – z oceną celowości ekonomicznej ich podjęcia. Całość materiału w bieżącym wydaniu Wiadomości.
Konferencja podsumowana została ciekawą dyskusją, w której wszyscy zgodzili się, że miniona perspektywa finansowa skończyła się niewykorzystaniem szans na zbudowanie silnego sektora budowlanego. Środowisko projektantów doszło do wniosków, że tylko jednoczenie sił i wspólne działanie pomoże w efektywnym współdziałaniu z władzami i forowaniu uwag projektantów.
Wnioski i postulaty pokonferencyjne z dyskusji, opracowane przez Przewodniczącego konferencji wraz z prowadzącymi panele zostaną przekazane do Sejmu i władz wykonawczych oraz zamieszczone w następnym numerze Wiadomości Projektanta Budownictwa (nr 8–9 2016).
Małgorzata Rutkowska