Stawki za jednostkę nakładu pracy 2013

Wysokość stawki 2013 – do wydruku
Stawki za jednostkę nakładu pracy (i.n.p.) w roku 2013 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich
dokonywanych na podstawie ŚZWPP
Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (i.n.p.) w roku 2013 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP
Zarząd Rady Koordy acyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2012 r. przyjął następujące postanowienie:
wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2013 na podstawie
Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na S = 19,80 zł.
W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.
Uzasadnienie:
Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2012 r. (M.P. poz. 783) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.-ceny te w okresie I – III kwartału 2012 r. w stosunku do I – III kwartału 2011 r.
wzrosły o 4,0%. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2013 wyniosłaby:
S = 19,00 x 1,04 = 19,76 zł.
Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2013 przyjęto 19,80 zł.