XIX KONFERENCJA CZĘSTOCHOWSKA

PODWYKONAWSTWO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA, UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA ROBOTY BUDOWLANE – PRZEPISY A PRAKTYKA

C Z Ę S T O C H O W A • 6-7 listopada 2014 r.

Tematyka tegorocznej Konferencji to praktyczne aspekty stosowania i oddziaływania uchwalonych przepisów
Prawa zamówień publicznych dotyczących podwykonawstwa zarówno dla zamawiających i wykonawców
ubiegających się o zamówienia publiczne jak również tych wszystkich podmiotów, które uczestniczą w realizacji
inwestycji budowlanych jako podwykonawcy w rozumieniu ustawy.
Konferencja jest adresowana do podmiotów udzielających zamówień na roboty budowlane oraz do
przedsiębiorstw uczestniczących w ich realizacji, w tym firm budowlanych, biur projektowych oraz dostawców
materiałów i usługodawców świadczących usługi transportowe i sprzętowe.

Planowane tematy referatów:
 Referat wprowadzający – mgr T. Czajkowski;
 Zapisy w SIWZ dotyczące podwykonawstwa w aktualnym stanie prawnym
– prof. dr hab. Andrzej Borowicz;
 Nowelizacja prawa zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa zagrożeniem dla zamawiającego oraz
dostawców i usługodawców – mgr inż. Zbigniew Leszczyński;
 Projektanci jako podwykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – prawa i obowiązki
zamawiającego, wykonawcy i projektantów wynikające z nowelizacji ustawy Pzp – dr inż. Aleksander Krupa
 Podmiot udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie jako podwykonawca robót budowlanych
– dr inż. Janusz Dolecki;
 Badania i ocena ofert – spełnienie warunków udział w postępowaniu a dopuszczalny zakres
podwykonawstwa – mgr inż. Ewa Wiktorowska;
 Postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące
podwykonawstwa – przepisy ustawy, praktyczne stosowanie – mgr inż. Mirosław Żyznowski;
 Zasady rozliczania podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących roboty budowlane, dostawy
i usługi – mgr inż. Balbina Kacprzyk.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r. w Częstochowie w Hotelu „MERCURE HOTEL 

PATRIA”, ul. Ks. J. Popiełuszki 2. Otwarcie obrad: 6 listopada o godz. 13 00 – zakończenie Konferencji 7 listopada ok. 15 00 .

 WARUNKI UCZESTNICTWA 

Do udziału w Konferencji zakwalifikowane zostaną osoby, które prześlą na adres organizatorów
wypełniony Formularz Częstochowa oraz wpłacą opłatę za uczestnictwo w konferencji na konto WACETOB.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają komplet materiałów konferencyjnych, pełne wyżywienie oraz napoje
w trakcie obrad.
KOSZT DOJAZDU I NOCLEGÓW POKRYWAJĄ UCZESTNICY W RAMACH DELEGACJI.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.10.2014 r. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie.
Nieodwołanie uczestnictwa do dnia 03.11.2014 r. powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów uczestnictwa w razie nieprzybycia na Konferencję.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
WACETOB Komitet Organizacyjny Konferencji CZĘSTOCHOWA 2014 02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21
Wpłaty z tytułu uczestnictwa należy dokonać na konto:
PKO BP S.A. XV O/Warszawa, nr 33 10201156 0000770200069310 z dopiskiem „CZĘSTOCHOWA 2014”

Informacje: www.wacetob.com.pl; sekretariat: Joanna Kwiatkowska tel/fax: 22 628-00-63, 22 622-13-46;
e-mail: promocja@wacetob.com.pl

Prosimy o kontakt osoby lub firmy zainteresowane prezentacją własnej oferty lub zamieszczeniem reklamy w materiałach szkoleniowo-informacyjnych.